Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®

Akreditace vzdělávací instituce MV ČR č. AK/I-25/2013

Obchodní podmínky


I.   Přihláška na seminář

a. Závaznou přihlášku zašle účastník

1) elektronicky z webových stránek pořadatele www.vavs.cz, nebo 

2) elektronicky emailem přihláškou, staženou z webových stránek pořadatele (položka v menu "Přihláška - více účastníků") nebo

3) poštou do termínu uzávěrky přihlášek semináře (5 dní před termínem konání semináře) pořadateli semináře.

b. Po termínu uzávěrky je nezbytné konzultovat přihlášení telefonicky, přihlášení je možné v případě dostatečné kapacity školicích prostor po odsouhlasení pořadatelem semináře.

c. Závazná přihláška je platná po obdržení potvrzovacího emailu od pořadatele.


II.   Úhrada semináře

a. Objednavatel semináře akceptuje výši smluvní ceny semináře (vložné), která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou smluvních stran.

b. Objednavatel se zavazuje uhradit vložné na účet pořadatele před zahájením semináře nebo v hotovosti při prezenci.

c. Vložné objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, kterým je trojčíslí před názvem semináře. Specifický symbol je shodný s číslem objednávky semináře přidělený potvrzovacím emailem z e-shopu. 

d. V případě úhrady vložného objednávky, zaslané elektronickou poštou či poštou, je variabilním symbolem trojčíslí před názvem semináře.  Specifickým symbolem IČ objednavatele.

e. Objednatel se zavazuje uhradit vložné i v případě, že se závazně objednaného semináře nezúčastnil a neprovedl storno přihlášky dle článku IV. odst. a) těchto obchodních podmínek.


III.  Daňový doklad

a. Daňový doklad bude vystaven pořadatelem a předán účastníkovi semináře při prezenci před zahájením semináře.

b. Akreditované semináře jsou osvobozeny od DPH dle § 57 zákona o DPH.


IV.   Stornovací podmínky

a. Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 5 dnů před zahájením semináře.

b. V případě storna semináře ze strany účastníka semináře ve lhůtě kratší než 5 dní před konáním semináře se vložné nevrací.

c. Místo přihlášeného účastníka lze po dohodě s pořadatelem vyslat na seminář náhradníka.


V.    Ochrana osobních údajů  

a. Pořadatel semináře se zavazuje nakládat s osobními údaji tak, jak ukládá příslušná platná legislativu ke dni odeslání přihlášky na seminář (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění).

b. Účastník semináře odesláním závazné přihlášky na seminář souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, datum a místo narození) pořadatelem semináře pro účel vystavení osvědčení dle §20 zákona o úřednících 312/2002 Sb.

c. Pořadatel se zavazuje využít osobní údaje účastníků semináře (jméno, datum a místo narození) výhradně pro účel vystavení osvědčení dle §20 zákona o úřednících 312/2002 Sb.

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu
VAVS s.r.o.
Dr. M. Horákové 185/66
460 06 Liberec
IČ: 287 47 429


Kontakt

Vzdělávací Agentura
pro Veřejnou Správu
VAVS s. r. o.
+420 739 663 054

Vzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®